Александр Иванович
Груша

Кандидат исторических наук, доцент. Директор Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
Научные интересы: документальная письменность в Великом Княжестве Литовском в XIII — первой трети XVI в., методика издания исторических источников, публикация исторических источников периода Великого княжества Литовского, палеография, кодикология.
https://nasb-by.academia.edu/АляксандрГруша
pirus@tut.by

Биография автора

В 1996 г. — ведущий палеограф Национального исторического архива Беларуси, в 1996–1999 гг. — аспирант Института истории НАН Беларуси, в 1999–2004 гг. — младший научный сотрудник, в 2004–2005 гг. — старший научный сотрудник отдела специальных исторических наук, в 2005–2006 гг. — исполняющий обязанности заведующего отделом истории Беларуси XIII–XVIII вв., в 2006–2014 г. — заведующий отделом истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени, с 2014 г. — директор Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси. Автор более 90 научных работ.

Основные публикации

Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў XV — першай паловы XVI ст. Мінск, 2006. 212, [2] с.
Мяноўная грамата князя Васіля Нарымонтавіча і фарміраванне пісьмовай культуры ў прававой сферы Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XIV — першай трэці XVI ст. Мінск, 2010. 95 с.
Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV — первая треть XVI в.). Мінск, 2015. 465 с.

Археографические издания:

Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 44. Кніга запісаў 44 (1559–1566) / падрыхт. А. І. Грушa. Мінск, 2001. 199, [2] с.
Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года: Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кніга публічных спраў 1 / падрыхт. да друку: А. І. Грушa, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. Вайтовіч. Мінск, 2003. 442, [2] с.
Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка, волковыского и оболецкого державцы М. В. Клочко, 1533–1540: Литовская метрика. Кн. № 228. Книга судных дел № 9 / публ. подгот.: В. А. Воронин, А. И. Грушa, И. П. Старостина, А. Л. Хорошкевич. М., 2008. 524, [1] c.
Доўнар-Запольскі М. В. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах / падрыхт. да друку: А. І. Грушa, Р. А. Аляхновіч. — 2-е выд. Мінск, 2013. — 758, [1] c.

Разделы в коллективных монографиях:
Письменная культура конца X — первой трети XVI в. // Полоцк. Минск, 2012. С. 468–488.
Адзін з найстаражытнейшых арыгінальных дакументаў з беларускіх архівасховішчаў // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання. Мінск, 2012. С. 261–270.

Научно-методические рекомендации:

Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (XIII–XVIII стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага) / аўт.-склад. А. І. Грушa. Мінск, 2003. 166 с.
Избранные статьи:

Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча за 1391 г. // Беларускі гістарычны агляд = Belarusian Historical Review. 2001. Т. 8, сш. 1/2. С. 123–135.
Прадмова // Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 г.: Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523: Кніга Публічных спраў 1 / падрыхт. А. І. Груша, М. А. Вайтовіч, М. Ф. Спірыдонаў. Мінск, 2003. С. 7–44.
«Малапрыстасаваныя» рэкамендацыі ці малападрыхтаваныя рэцэнзенты? // Беларускі гістарычны агляд = Belarusian Historical Review. 2003. Т. 10, сш. 1/2. С. 201–227.
Віцебска-рыжскія акты і праблема іх выдання // Беларускі гістарычны агляд = Belarusian Historical Review. 2005. Т. 12, сш. 1/2. С. 210–240.
Гісторыя вывучэння беларускай і ўкраінскай кірыліцкай палеаграфіі да 1920-х гг. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск, 2006. Вып. 7. С. 95–108.
Крытычныя нататкі з нагоды новай працы Э. Гудавічуса // Беларускі гістарычны агляд = Belarusian Historical Review. 2007. Т. 14, сш. 1/2. С. 265–304.
Рэлігія — мова — пісьмо: пра сутнасць устава і паўустава XI — першай паловы XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 9. С. 23–33.
Информативность издания исторического источника (палеографический аспект; к постановке проблемы) // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai: Faktas. Kontekstas. Interpretacija. Vilnius, 2007. Р. 433–445.
Крыніцы для вызначэння прыкмет кірылічнага пісьма (палеаграфічны аспект) // Молодежь в науке — 2007: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»: в 4 ч. Минск, 2008. Ч. 2: Сер. гуманитарных наук. C. 195–198.
«Просите, и дано будет вам» (Мф. 7:7): ещё раз к вопросу о «заочных» листах канцелярии Великого княжества Литовского // Соціум: альманах соц. історіi. Киïв, 2008. Вип. 8. С. 255–279.
Невядомы арыгінал граматы князя Васіля Нарымонтавіча канца XIV ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. № 11. С. 31–42.
Credo quia veru: аб прычыне адсутнасці пісьменнасці ў варварскім грамадстве (метадалагічны аспект) // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. № 2. С. 3–14.
Доверял ли монарх своим подданным? (из жизни общества Великого княжества Литовского конца XV — первой трети XVI в.) // Istorijos saltiniu tyrimai. Vilnius, 2010. T. 2. P. 43–84.
Кириллическое и латинское письмо: общее и отличное в истории и изучении // Сословия, институты и государственная власть в России: Средние века и раннее Новое время: сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. М., 2010. C. 82–91.
Недоверие — не из-за него ли появился письменный акт? // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2010. № 1. С. 131–156.
Насколько полным должно быть описание печати при издании актовых источников эпохи Средневековья? // Сфрагістичний щорічник. Киiв, 2011. С. 259–297.
«Чалавек, народжаны ў варварскай краіне»: Ягайла — яго тыпізаваныя паводзіны // Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV–XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гродна, 8–9 ліп. 2010 г. Мінск, 2011. С. 157–170.
Ваколіцы Менска і іх уладальнікі ў 30-х гадах XV — пачатку XVI ст. // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць: (да 945-годдзя Мінска): зб. навук. арт. Мінск, 2012. С. 50–89.
Устные источники генеалогической информации в Великом княжестве Литовском в конце XV — первой трети XVI в. // Гєнєалогія: зб. наук. праць. Київ, 2013. С. 41–48.
Улада непарушнасці і памяці. «Старина» і яе трансфармацыя ў XV — першай трэці XVI ст. // Соціум: альманах соц. історіi. Київ, 2013. Вип. 10. С. 216–245.
«Хранить вечно». Архивы Великого княжества Литовского конца XIV — первой трети XVI в. // Исторический вестник. 2014. Т. 6. С. 6–53.
Вкладные записи XIV в. в книгах Евангелия: акты или протоакты? // Русский книжник, 2014. М., 2015. С. 32–63.
Могорич и завод как традиционные процедуры утверждения частных договоров в Великом Княжестве Литовском // Oriens Aliter: čas. pro kulturu a dĕjiny střední a východni Evropy. 2014. № 1. C. 9–20.
Chancery of Grand Duke of Lithuania in the end of the 14th — first half of the 16th century // Весці Нацынальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. 2014. № 3. С. 50–55.
Происхождение и утверждение документа в Великом Княжестве Литовском в конце XIV — первой трети XVI в. // Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2015. Т. 59. № 5. С. 107–113.
Актавыя кнігі ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV — першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2015. № 10. C. 5–12.
Центры и группы продвижения документальной письменности в Великом Княжестве Литовском в конце XIV — первой трети XV в. // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск, 2015. Вып. 30. С. 53–66.
И вновь о взаимных дарах: Добрососедство, прагматизм и благотворительность в отношениях между русинами и литвинами в Великом Княжестве Литовском в первой половине XVI века // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 2015. № 2. С. 173–189.
Import polski «dobrych praw chrześcijańskich» i ich recepcja w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku XIV wieku do pierwszej połowy XVI wieku // Unia w Horodle na tle stosunkόw polsko-litewskich. Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodόw. Warszawa, 2015. S. 119–124.
Triumph and non-realised potential of written word. Lithuanian Metrica in the 15th — first half of the 16th сentury // Весці Нацынальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. 2015. № 1. С. 39–46.
Дакументальная пісьменнасць і грамадства Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV — першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2015. № 7. С. 5–12.
Наступствы зацвярджэння дакументальнай пісьменнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім. Стваральнікі дакументаў і архівы ў канцы XIV — першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2015. № 8. С. 33–43.
Религиозный ритуал как предшественник документа // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. 2015. № 4. С. 29–37.

Материалы конференций:

Шляхі і спосабы павышэння крыніцазнаўчай інфарматыўнасці выданняў кніг Метрыкі ВКЛ // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 11–12 лістапада 2003 г.). Мінск, 2005. С. 62–90.
Ад «п(а)на Б(о)га» да «п(а)на г(о)с(по)д(а)ря»: як «палеограф» можадапамагчы «гісторыку» // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Гальшаны — Навагрудак, 8–10 верасня 2006 г. Мінск, 2007. C. 122–146.
Pismo dokumentów kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszej połowy XVI w. jako źródło do historii urzędu (w świetle materiałów Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi) // Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym. Toruń, 2007. S. 87–95.
Problemy badań kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego lat 40. XV wieku — pierwszej ćwierci XVI wieku // Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska — stan obecny i perspektyvy badań. Toruń, 2011. S. 75–94.
Дакументы як сродак пісьмовай камунікацыі паміж палачанамі і рыжанамі ў канцы XIV —пачатку XVI ст. // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. прац міжнар. навук. канф., прысвеч. 160-годдзю з дня нарадж. А. П. Сапунова (Полацк, 21–23 красавіка 2011 г.): у 2 ч. Наваполацк, 2011. Ч. 2. С. 50–53.
Степень аутентичности документа как фундаментальный признак определения статуса актовых книг (на примере книг Метрики Великого княжества Литовского 40-х годов XV — первой половины XVI в.) // Берковские чтения: книжная культура в контексте международных контактов, 2013 = Berkovskye chteniya: book culture in the context of International contacts, 2013: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. Мінск, 2013. С. 97–100.
Многое ли нам известно о Франциске Скорине? // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі XI — пачатку XX ст.», Мінск, 16–17 красавіка 2015 г. Мінск, 2015. С. 27–31.
Франциск Скорина: Достоинство писателя // Берковские чтения — 2015. Книжная культура в контексте международных контактов: Материалы III Междунар. науч. конф. (Минск, 26–27 мая 2015 г.). Мінск, 2015. C. 130–135.

Тезисы докладов:

Почему общество Великого княжества Литовского стало нуждаться в правовом документе? (к постановке проблемы) // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: материалы XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февраля 2012 г. М., 2012. С. 251–253.

О некоторых принципах издания актовых исторических источников периода Средневековья // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: материалы XXV Междунар. науч. конф., Москва, 31 янв. — 2 февр. 2013 г.: в 2 ч. М., 2013. Ч. 2. С. 277–280.
Одна из старейших частных библиотек Беларуси (книги П. Ф. Любича) // Материалы тринадцатой Междунар. научной конф. по проблемам книговедения «Книга в информационном обществе», Москва, 28–30 апреля 2014 г. В 4 ч. М., 2014. Ч. 1. С. 40–41.
Феномен актовых книг Великого княжества Литовского, ведшихся при великом князе Литовском и местных властях во второй половине XV — первой трети XVI в. // Вспомогательные и специальные науки истории в XX — начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI Междунар. научн. конф., Москва, 14–15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 150–152.
Из собраний Центральной научной библиотеки НАН Беларуси: Нетипичный случай удостоверения великокняжеского документа XVI в. // «Библиотека Академии наук: 300 лет служения науке». Юбилейная науч. конф., посвящённая 300-летию Библиотеки Российской академии наук. 27–28 ноября 2014 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2014. С. 25–26.

Учебные пособия:

Беларуская кірылічная палеаграфія: вучэб. дапам. для студэнтаў гіст. фак. Мінск, 2006. 142 с.

Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам): дапаможнік. Мінск, 2014. 104 с. (сумесна з А. М. Латушкіным).
Книги автора